Privacy Statement English

The Zaanse Schans is a residential and working area in which the 18th and 19th century come to life again. Hospitality is very important to us and we want to let the visitor experience this feeling both during a visit and when planning a visit in advance. In some cases, we need information from our visitors. We find it important, however, that the visitor should know that we deal carefully with these data. Therefore, in this privacy statement we explain why and in what way personal data are processed.

1) Who are we?
We are the Stichting (Foundation) de Zaanse Schans, located at Schansend 1, 1509 AW in Zaandam, the Netherlands. Since 1961, various buildings have been transported to the Zaanse Schans district and assembled into a single reservation. Together with the windmills, museums, nature and culture, the Zaanse Schans has grown to become a top attraction, in which you experience the industrial history of the Netherlands from close up. Stichting de Zaanse Schans is responsible for the collection and use of personal data as described in this privacy statement.

2) What personal data do we process?
2.1. General

We can collect and process the following categories of personal data:

– Communication

If a visitor sends us an e-mail or chats with us via social media or online, we record this communication.

If a visitor pays a visit to our website or uses one of our apps, we can record the IP-address, type of browser, operating system, referring website, surfing behaviour and app usage.

Using the programme Mailchimp, we can see if a visitor opens a newsletter or clicks on a link in such a newsletter.

– Social Media

Dependent on the settings per visitor for social networks, we can receive information from the provider per social network. If it is possible to, for example, log into our services with an account from a social network (e.g. Facebook or Instagram), we can receive a social network profile, with contact data, interests and contact persons. More information about the personal data that we receive from the provider of your social network and about the alteration of your settings can be found on the website and in the privacy policy of the provider of the social network.

Visitors can personally opt to share information with us: for example, if you respond to us on Facebook, fill in a customer survey or sign up for the newsletter.

– Visual material

For safety and security reasons, there are video cameras hung up in the parking area of Stichting de Zaanse Schans. Some images are preserved for a definite duration.

2.2. Cookies

Click here for the cookie policy

2.3. Newsletter, app or events

By means of the newsletter, visitors can stay up to date with events and activities on the Zaanse Schans. Visitors can sign up via the website. Personal data are collected, using the program Mailchimp.

Personal data are collected when a visitor downloads the Zaanse Schans app.

3) How do we collect your data?
Stichting de Zaanse Schans can obtain personal data in a number of ways: for example, when a visitor uses our app, makes an application, communicates with us via social media or signs up for our newsletter.

We only collect data on the basis of the principles referred to in the Algemene Verordening Gegevensbescherming (Dutch General Data Protection Regulation).

4) Why do we process these personal data?
We process the personal data for the following objectives:

– In order to be able to communicate with a visitor

We use contact data in order to communicate with visitors, to answer questions or to deal with complaints.

– Newsletter

We use personal information in order, by means of newsletters, to send personalised e-mail messages. For example, if a visitor paid a visit to the Nacht van de Nacht (Night of the Night) event, then he or she receives an advantageous offer the following year.

– Application procedure

If you apply for a job or a work placement with Stichting de Zaanse Schans, we ask you to share some data that are relevant to the application procedure.

5) How long do we preserve your data?
Personal data are preserved for as long as is necessary for the purposes that are described in this privacy statement or in so far as is necessary in order to comply with the legislation and regulations and to resolve disputes.

6) Release of data, or sharing of data with third parties
– Third-party websites

Our website may contain links to websites of third parties. If you follow these links, you leave our website. This privacy statement does not apply to websites of third parties. Stichting de Zaanse Schans accepts no liability for the use of your personal data by these third parties. Your use of these websites is at your own risk. For more information about how these third parties deal with your personal information, see their privacy statement.

7) Rights
Want to unsubscribe from the newsletter of de Zaanse Schans? This can be done via the unsubscribe link at the bottom of every mailing.

You can contact us via communicatie@dezaanseschans.nl if you have questions, comments or complaints about this privacy statement.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Privacy Statement Nederlands

De Zaanse Schans is een woon- werkgebied waarin de 18e en 19e eeuw herleven. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel en wij willen de bezoeker dit gevoel zowel tijdens een bezoek als bij het vooraf plannen van een bezoek laten ervaren. In sommige gevallen hebben wij informatie van onze bezoekers nodig. Wij vinden het echter belangrijk dat de bezoeker weet dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Daarom leggen wij in deze privacy statement uit waarom en op welke manier persoonsgegevens verwerkt worden.

1) Wie Zijn wij?
Wij zijn Stichting de Zaanse Schans, gevestigd aan de Schansend 1, 1509 AW te Zaandam, Nederland. Vanaf 1961 zijn verschillende panden naar het gebied Zaanse Schans getransporteerd en verzameld tot één reservaat. De Zaanse Schans is samen met de molens, musea, natuur en cultuur uitgegroeid tot een topattractie waar je de industriële geschiedenis van Nederland van dichtbij beleeft. Stichting de Zaanse Schans is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

2) Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2.1. Algemeen
Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

– Communicatie
Als een bezoeker ons een e-mail stuurt of met ons chat via social media of online, leggen wij deze communicatie vast.

– Website
Als een bezoeker onze website bezoekt of een van onze apps gebruikt, kunnen wij het IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik vastleggen.

– Mailchimp
Wij kunnen via het programma Mailchimp zien als een bezoeker een nieuwsbrief opent of in zo’n nieuwsbrief op een koppeling klikt.

– Social Media
Afhankelijk van de instellingen per bezoeker voor social netwerken kunnen wij informatie ontvangen van de provider per social netwerk. Als het mogelijk is om bijvoorbeeld met een account van een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Instagram) in te loggen op onze diensten, kunnen wij een sociaalnetwerkprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van jouw social netwerk ontvangen en over het wijzigen van jouw instellingen vind je op de website en in het privacy beleid van de provider van het social netwerk.

Bezoekers kunnen er persoonlijk voor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je op ons reageert op Facebook, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor de nieuwsbrief.

– Beeldmateriaal
Om redenen van veiligheid en beveiliging hangen er op het parkeerterrein van Stichting de Zaanse Schans videocamera’s. Sommige beelden worden voor bepaalde duur bewaard.

2.2. Cookies
Klik hier voor het cookie beleid.

2.3. Nieuwsbrief, app of evenementen
Aan de hand van de nieuwsbrief kunnen bezoekers op de hoogte blijven van evenementen en activiteiten op de Zaanse Schans. Bezoekers kunnen zich inschrijven via de website. Persoonsgegevens worden met het programma Mailchimp verzameld.

3) Hoe verzamelen wij jouw gegevens?
Stichting de Zaanse Schans kan persoonsgegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer een bezoeker onze app gebruikt, solliciteert, via social media met ons communiceert of inschrijft voor onze nieuwsbrief.

We verzamelen alleen gegevens op basis van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde grondslagen.

4) Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om met een bezoeker te communiceren
We gebruiken contactgegevens om met bezoekers te communiceren, vragen te beantwoorden of klachten te behandelen.
– Nieuwsbrief
Wij gebruiken persoonlijk informatie om aan de hand van nieuwsbrieven gepersonaliseerde emailberichten te sturen. Bijvoorbeeld als een bezoeker het evenement Nacht van de Nacht heeft bezocht, ontvangt deze het jaar er op een aanbieding als voordeel.
– Sollicitatieprocedure
Als je solliciteert naar een baan of stage bij Stichting de Zaanse Schans vragen we je enkele gegevens te delen die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure.

5) Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

6) Vrijgeven of delen van gegevens met derden
– Websites van derden
Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden. Stichting de Zaanse Schans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met jouw persoonlijke informatie omgaan hun privacy statement.

7) Rechten
Afmelden voor de nieuwsbrief van de Zaanse Schans?
Dit kan via de afmeldlink onder iedere mail.

Je kunt via communicatie@dezaanseschans.nl contact met ons opnemen indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy statement.